WhatsApp 2.2216.8

WhatsApp 2.2216.8

WhatsApp – 61,5MB – Freeware – Android iOS Windows Mac
ra khỏi 5 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
WhatsApp Messenger là một cross-nền tảng điện thoại di động nhắn tin app cho phép bạn để trao đổi tin nhắn mà không cần phải trả tiền cho tin nhắn SMS. WhatsApp Messenger có sẵn cho iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone và Nokia và có, điện thoại có thể tất cả các tin nhắn mỗi khác! Vì WhatsApp Messenger sử dụng gói dữ liệu cùng internet mà bạn sử dụng cho email và duyệt web, đó là không có chi phí để nhắn tin và giữ liên lạc với bạn bè của bạn.

Ngoài các cơ bản nhắn tin WhatsApp người dùng có thể tạo nhóm, gửi cho mỗi khác không giới hạn những hình ảnh, video và âm thanh media thư.

Tổng quan

WhatsApp là một Freeware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi WhatsApp.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 34.055 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WhatsApp là 2.2216.8, phát hành vào ngày 14/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/07/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 2.2214.12, được sử dụng bởi 22 % trong tất cả các cài đặt.

WhatsApp đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 61,5MB.

Người sử dụng của WhatsApp đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho WhatsApp!

Cài đặt

người sử dụng 34.055 UpdateStar có WhatsApp cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản